Skip to content

Zásady ochrany osobních údajů


Fotbalové asociace České republiky, se sídlem Atletická 2474/8, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČO: 004 067 41, spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 1066 (dále „FAČR“)


Cílem tohoto dokumentu je informování subjektů údajů, že FAČR zcela respektuje význam ochrany osobních údajů a potřebu jejich zabezpečení. FAČR zároveň ujišťuje veřejnost o zákonnosti svých postupů a zavazuje se vyvinout maximální úsilí k ochraně soukromí subjektů v rámci požadavků stanovených právními předpisy.

Základem pro ochranu osobních údajů je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a Právní řád ČR.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat na základě Vašeho dobrovolného souhlasu, zejména za účelem organizace marketingových či projektových akcí v rámci projektu FAČR s názvem Můj první gól, a to pro poskytování informací o akci a pro komunikaci spojenou s organizací akce. Účelem zpracování osobních údajů je realizace dané akce. Abyste se takové akce mohli účastnit nebo se akce mohla realizovat, musíme pracovat s Vašimi osobními údaji.

Za účelem realizace příslušné akce, které se účastníte nebo ji spoluorganizujete, budeme zpracovávat údaje, které jste nám v rámci této akce poskytli. Zpravidla se bude jednat o Vaše identifikační a kontaktní údaje, o Vaše odpovědi nebo o obsah, který jste nám v rámci akce poskytli, o době Vaší komunikace s námi v rámci akce a dále o ostatní Vaší komunikaci s námi, pokud je potřebná pro realizaci akce, její vyhodnocení a doložení našeho postupu při realizaci akce (hovory, korespondence apod.). Přesný popis údajů, které nám budete v rámci jednotlivých akcí poskytovat, najdete v pravidlech příslušné akce. Pokud získáte výhru v souladu s pravidly, budeme dále zpracovávat údaje o druhu výhry, o způsobu a době jejího předání Vám včetně Vašeho případného potvrzení převzetí výhry a údaje potřebné pro předání výhry Vám (např. místo pro doručení, bankovní účet pro platbu peněžní výhry). Pokud jste při Vaší účasti na akci poskytli údaje, které nejsou s ohledem na pravidla potřebné, odstraníme je po skončení akce, pokud je možné je oddělit od ostatních údajů Vámi poskytnutých v souladu s pravidly. Pokud jste nám v rámci akce poskytli obsah (typicky fotografie, video) budeme ho dále zpracovávat za účelem jeho uveřejnění v souladu s pravidly příslušné akce.

Právním základem pro toto zpracování je oprávněný zájem FAČR na rozvoji jeho produktů a služeb, dále zájem na řádné realizaci každé akce v souladu s jejími pravidly a Váš souhlas se zpracováním osobních údajů. Vaše jméno, příjmení, kontaktní údaje a údaj o akci, které jste se zúčastnili, budeme dále využívat k zasílání obchodních sdělení souvisejících s akcí, které jste se zúčastnili či s podobnými akcemi. Právním základem pro toto zpracování je oprávněný zájem FAČR na rozvoji jeho produktů a služeb a Váš souhlas se zpracováním osobních údajů.

Poskytnutí osobních údajů není povinné. V případě, že nám neposkytnete osobní údaje požadované v souladu s pravidly příslušné akce, nebudeme Vám moci umožnit se jí účastnit či s Vámi spolupracovat na organizaci akce. Pokud jste nám v rámci účasti na akci udělil(a) souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely, bližší informace k tomuto zpracování naleznete výše.

FAČR odpovídajícím způsobem zabezpečuje a chrání Vaše osobní údaje proti jejich ztrátě, zničení, odcizení, zneužití či neoprávněnému zpřístupnění. FAČR osobní údaje zpracovává manuálně a automatizovaně.

Přístup k Vašim osobním údajům mají zaměstnanci FAČR, pověření konkrétními úkoly, vážícími se k účelu zpracování osobních údajů a zpracovatelé, kterými jsou dodavatel mailingového systému a dodavatelé spravující komunikaci či konkrétní akce FAČR. Aktuální seznam zpracovatelů Vám bude sdělen na vyžádání.

Vaše osobní údaje nebudou předány mimo území Evropské unie.

Tento souhlas je udělen na neomezenou dobu a můžete ho kdykoliv odvolat způsobem uvedeným v každém obchodním sdělení, případně žádostí odeslanou na e-mailovou adresu FAČR, facr@fotbal.cz

Vámi udělený souhlas či formulář souhlasu bude archivován po celou dobu, po kterou je Váš souhlas udělen a dále po dobu čtyř let po jeho odvolání za účelem doložení, že zpracování osobních údajů bylo zákonné. Právním základem pro toto zpracování je oprávněný zájem FAČR.

Máte právo kdykoliv požadovat přístup k Vašim údajům - to znamená, že Vám na základě Vaší žádosti poskytneme informaci o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, z jakého zdroje byly tyto osobní údaje získány, komu byly Vaše údaje poskytnuty a jaká je plánovaná doba, po níž budou uloženy.

Máte právo kdykoliv požadovat opravu nepřesných osobních údajů, případně jejich doplnění, jsou-li tyto neúplné. Máte rovněž právo požadovat vymazání osobních údajů, které již nejsou potřebné pro účel, pro nějž byly původně shromážděny, nebo které již není správce oprávněn využívat z jiných důvodů (např. byly zpracovávány neoprávněně, jejich výmaz ukládá zákon atd.).

Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů – to znamená, že nás můžete požádat, abychom nevymazávali Vaše údaje, u kterých bychom tak byli povinni jinak učinit, a také nás můžete požádat, abychom s Vašimi osobními údaji dále nepracovali, dokud se nevyjasní, zda jsou zpracovávané údaje přesné, příp. zda byla Vaše námitka proti zpracování osobních údajů vznesena důvodně (viz právo vznést námitku níže).

Máte právo na přenositelnost Vašich osobních údajů – to znamená, že můžete požadovat, abychom Vám poskytli námi zpracovávané osobní údaje (pokud se zpracovávají automatizovaně) v elektronické podobě tak, aby byly snadno přenositelné k jinému správci (poskytovateli služeb). Toto právo se vztahuje pouze na osobní údaje, které jsme získali v elektronické podobě, a to na základě Vašeho souhlasu nebo na základě uzavřené smlouvy.

Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich údajů pro účely přímého marketingu (zasílání obchodních nabídek). Pokud tak učiníte, nebudou Vaše osobní údaje k tomuto účelu dále používány. Máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které se opírá o náš oprávněný zájem – v takovém případě budeme Vaše údaje nadále zpracovávat pouze tehdy, bude-li prokázáno, že pro takový postup existují závažné oprávněné důvody.

Svá práva (včetně práva podat námitku) uplatňujete u správce osobních údajů, jímž je FAČR. Můžete se na FAČR obrátit písemnou formou, telefonicky nebo e-mailem (+ 420 233 029 111, facr@fotbal.cz)

V případě, že se domníváte, že při zpracování Vašich osobních údajů došlo k porušení zákona, resp. Evropského nařízení o ochraně osobních údajů, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111, e-mail: https://www.uoou.cz.