Skip to content

Pravidla užívání webu

Pravidla užívání webu www.mujprvnigol.cz


1. Základní ustanovení

Fotbalová asociace České republiky (dále jen „FAČR"), se sídlem Atletická 2474/8, Strahov (Praha 6), 169 00 Praha, IČ: 004 067 41, DIČ: CZ 004 067 41, tímto vydává pravidla a podmínky pro používání portálu www.mujprvnigol.cz (dále jen „Pravidla").

Portálem se pro účely těchto Pravidel rozumí internetové stránky přístupné z adresy www.mujprvnigol.cz (dále jen „Portál").

Provozovatelem portálu je FAČR. Provozovateli svědčí veškerá práva k vlastnímu obsahu, který Provozovatel umisťuje na stránkách Portálu, včetně textu, designu stránek, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách.

Práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů při používání Portálu se řídí těmito Pravidly. Tyto Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví portál (dále jen Uživatelé). Uživatel vyjádří souhlas s těmito Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z www stránek Provozovatele přístupných přes tento Portál.


2. Aktualizování informací

Provozovatel vyvíjí maximální úsilí, aby informace na tomto Portálu byly přesné a aktuální. I přesto Provozovatel nemůže zaručit nepřetržitou přesnost, správnost a aktuálnost veškerého obsahu, zejména obsahu podléhajícímu aktualizaci ze strany fotbalových klubů. Informace o klubech mají na Portálu obecný informativní charakter, pro úplné a nejaktuálnější informace kontaktujte prosím přímo fotbalové kluby.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv měnit a upravovat poskytnuté informace bez předchozího upozornění.


3. Odpovědnost Provozovatele za obsah

Provozovatel je odpovědný za vlastní obsah, který umisťuje a udržuje k dispozici pro užívání na internetových stránkách v rámci Portálu. Provozovatel není odpovědný za cizí obsah, k němuž pouze zprostředkovává přístup.

Provozovatel je oprávněn kdykoliv odstranit jakýkoliv obsah Portálu, který je v rozporu s právním řádem České republiky, dobrými mravy, případně ohrožuje veřejný pořádek, nebo svým obsahem neodpovídá zájmům Provozovatele.


4. Užívání Portálu Uživatelem

Uživatel se zavazuje, že pro používání tohoto Portálu se bude řídit platnými předpisy České republiky, bude vždy jednat v souladu s dobrými mravy a s těmito Pravidly, nebude jakkoli poškozovat dobré jméno a práva Provozovatele ani ostatních Uživatelů.

Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:

 • užívat jak celek, tak i jednotlivé součásti Portálu jinak než pro vlastní potřebu tj. zejména nebude nad rámec své potřeby kopírovat, stahovat a šířit obsah stránek Portálu.
 • zasahovat jakýmkoliv způsobem bez souhlasu Provozovatele do obsahu či technické podstaty stránek Portálu.
 • zasahovat do bezpečnosti tohoto Portálu,
 • zasahovat jiným Uživatelům do užívání tohoto Portálu a jakýmkoli způsobem jim v užití Portálu bránit.
 • využívat Portál pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam) a řetězových zpráv.
 • zasílat na tento Portál zprávy obsahující viry, nebo jakékoli nebezpečné či škodlivé programy.
 • pokoušet se získat přístup ke stránkám tohoto Portálu, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti.
 • šířit na stránkách tohoto Portálu jakékoli zprávy či materiály porušující právní předpisy České republiky, dobré mravy, případně ohrožující veřejný pořádek či svým obsahem neodpovídající zájmům Provozovatele. Zejména se zavazuje nešířit klamavé či nepravdivé zprávy či materiály, materiály které zasahují do práv a oprávněných zájmů třetích osob, které jsou proti lidské důstojnosti, které jsou svým obsahem diskriminující z hlediska náboženství, vyznání, rasy pohlaví a které propagují násilí či jakékoli jiné protiprávní jednání.


5. Ochrana osobních údajů

Přihlášení se o iniciační fotbalový balíček může být ze strany Provozovatele úplně či částečně podmíněn poskytnutím některých osobních údajů Uživatele v souladu platnou právní úpravou, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. 4. 22016, účinné od 25. 5. 2018, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR). Provozovatel se zavazuje s těmito osobními údaji nakládat výlučně v souladu s platnými právními předpisy a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou osobní údaje poskytovány a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě osoby, které se údaje týkají.

Uživatel zastoupený zákonným zástupcem (dále jen jako „Uživatel") tímto uděluje provozovateli webu souhlas dle GDPR ke zpracování osobních údajů Uživatele za účelem získání fotbalového balíčku na základě použití aplikace „Chci získat balíček" a za účelem jejich evidence pro distribuci fotbalového balíčku. Souhlas Uživatele se týká veškerých údajů poskytnutých Uživatelem při získání fotbalového balíčku, přičemž souhlas Uživatele je udělen na dobu naplnění účelu, pro který byl udělen. Provozovatel je oprávněn poskytnuté osobní údaje Uživatele použít pro účel distribuce fotbalového balíčku či kontaktování ve spojitosti s distribucí fotbalového balíčku. Po naplnění uvedeného účelu, Provozovatel poskytnuté osobní údaje Uživatele zlikviduje. Provozovatel odpovídajícím způsobem zabezpečuje a chrání osobní údaje Uživatele proti jejich ztrátě, zničení, odcizení, zneužití či neoprávněnému zpřístupnění. Provozovatel osobní údaje zpracovává manuálně a automatizovaně.

Uživatel jako subjekt údajů má zejména tato práva:

 • na přístup k osobním údajům (subjekt údajů má právo získat od Provozovatele informace o zpracování jeho údajů, včetně rozsahu a doby tohoto zpracování);
 • na opravu, resp. doplnění osobních údajů, které Provozovatel zpracovává;
 • na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut), jsou-li proto splněny podmínky, a pokud o to subjekt údajů požádá;
 • na omezení zpracování osobních údajů;
 • na přenositelnost osobních údajů (subjekt údajů má možnost získat osobní údaje, které poskytl Provozovateli a tyto předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou);
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů, založeném na oprávněných zájmech Provozovatele, třetí strany nebo které je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci;
 • podat stížnost na zpracování osobních údajů ke Zpracovateli nebo k dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů;
 • odvolat kdykoliv svůj souhlas se zpracováním osobních údajů; v takovém případě provede Provozovatel likvidaci osobních údajů Uživatele;
 • nebýt předmětem žádného rozhodování založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování.


6. Závěrečná ustanovení

Pravidla používání Portálu jsou platná a účinná dnem jejich zveřejnění. Za okamžik zveřejnění se považuje okamžik umístění Pravidel do zápatí internetových stránek Provozovatele přístupných z Portálu.

Tyto Pravidla je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel. Provozovatel je oprávněn Pravidla měnit kdykoliv. Provozovatel oznámí změnu Pravidel upozorněním na internetových stránkách Portálu. Souhlas s novým zněním Pravidel vyjádří Uživatel tím, že bude tento Portál nadále používat.


Datum vydání 1. 8. 2018
Fotbalová asociace České republiky